ili travel Obchodní podmínky Živnostenské oprávnění Kontakt
cestovní agentura ili travel
... více než 24 let praxe v cestovním ruchu ...

Kontakt

Podmínky prodeje zájezdů

Úvod

Cestovní agentura ili travel - Ilona Gregorová (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa a se všemi má řádně uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu. Všechny pořádající cestovní kanceláře, s nimiž CA spolupracuje jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané u naší CA jsou ve stejné ceně a za stejných podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře. Zájezdy je možné objednat telefonicky nebo emailem, případně osobně na adrese: Mahlerova 1957/5, Jihlava.

Objednávka a její vyřizování

Po obdržení dotazu – objednávky zákazníka, CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřuje CA přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CA objednávky v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci CA kontaktuje zákazníka na telefonním čísle nebo emailem a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou, tj. emailem, sms.

U některých zájezdů je nutné vyžádat si zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je CA oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

CA si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. CA má právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může CA odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny.

Cestovní smlouva a platba zájezdu

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od CA obdrží přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy CA.

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy pak celou částku skládá v den podepsání smlouvy.

Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v příslušné bance. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CA nebo doložením o převedení/složení peněz na účet CA. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, CA neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od VS u CA). V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště CA zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet pořádající cestovní kanceláře hradí CA. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu.

Cestovní doklady

Doklady potřebné k realizaci zájezdu – cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd. obdrží zákazník od CA nebo pořádající cestovní kanceláře cca jeden týden -3 dny před odjezdem/odletem. Zákazník tyto doklady obdrží osobně v provozovně CA, emailem nebo poštou. Předání dokladů, zejména víz závisí na termínu a zemi, kterou chce zákazník navštívit a termínu objednání zájezdu. Letenky, event. další doklady mohou být zákazníkovi předány až na letišti. Cestovní pokyny zákazník od CA obdrží vždy. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany pořádající cestovní kanceláře.

Storno podmínky a reklamace

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd až do okamžiku zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Po podpisu smlouvy se na stornování zájezdu vztahují stornovací podmínky pořádající cestovní kanceláře.

Reklamace zájezdů od zákazníků se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek pořádající cestovní kanceláře. Reklamace se podává písemně spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající cestovní kanceláře, fotografiemi apod. Reklamace zasílá CA k vyřízení pořádající cestovní kanceláři. CA není oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající cestovní kanceláři, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

Ochrana osobních údajů

CA prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovního pojištění).

Živnostenské oprávnění

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Kontakt

Cestovní agentura ili travel - Ilona Gregorová

Mahlerova 1957/5, Jihlava 586 01
Mobil: +420 737 344 800
Email: info@ilitravel.cz
IČO: 88333957

Pokud Vás unavuje zdlouhavé vyhledávání, stačí napsat,
ráda Vám podle Vašich požadavku naleznu odpovídající zájezd.